Услуги и експетиза

  • Провеждане на срещи и събития за идентифициране на технологични потребности и иновации в целевите компании и възможностите за удовлетворяването им чрез разработки от страна на доставчиците на знания.
  • Провеждане на срещи и събития (информационни услуги) за представяне на иновативни разработки пред предприятия (основно МСП, които работят в други сектори, но желаят да направят инвестиции, свързани с внедряване на информационни и комуникационни технологии).
  • Консултантски или юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуална собственост на иновативни продукти, процеси или услуги (патентоване, лицензиране, споразумения за ноу-хау, регистриране на изобретения и полезни модели; търговски марки, създаване на високотехнологични смесени предприятия).
  • Изработване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги – съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие относно технологична оценка на производството чрез провеждане на технологичен одит на фирма, съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси.
  • Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или услуга.
  • Разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация на конкретни иновативни продукти, процеси или услуги.
  • Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативни продукти, процеси или услуги.
  • Създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси, съвместно с университети и научни звена.
  • Осигуряване на достъп до виртуален офис за технологичен трансфер с цел достъпност и възможност за комуникация и взаимодействие до бази данни за разработки, продуктови, процесни иновации, разработчици на иновации, както и връзка и взаимодействие с други национални, европейски и международни мрежи на офиси за технологичен трансфер.
 
Българската асоциация по информационни технологии
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Заедно с колективните си членове БАИТ представлява интересите на над 215 фирми в своята област. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационни технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги.

ОТТ-ИКТ, БАИТ

 София 1040, България
бул. "Драган Цанков" №36
Интерпред, офис 339Б

 +359 2 946 1513
 +359 2 946 1451

 office@tto-bait.bg

 www.tto-bait.bg
 Поверителност

Сподели в социалните мрежи

Този документ е създаден по проект № BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 “Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация по информационни технологии и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Copyright © 2014 БАЙТ / Всички права запазени.