Innovation and business can go together

ОТТ - ИКТ, БАИТ

Националният офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии (ОТТ-ИКТ) към БАИТ е създаден през 2012 г. в рамките на проект BG161PO003-1.2.02-0051-C0001“Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма за BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"


Новини

Възможност за всички млади предприемачи

Възможност за всички млади предприемачи "Техностарт 2

Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България

Дата на публикуване: 13.9.2016 г.

Националният иновационен фонд към ИАНМСП ще приема проекти от 30.09.2016

Националният иновационен фонд към ИАНМСП ще приема проекти от 30.09.2016

Една от тематичните области, които ще бъдат финансирани, е „Информационни и комуникационни технологии и информатика“.

Дата на публикуване: 25.8.2016 г.

БАИТ раздаде годишните си награди за IT индустрията за 2015

БАИТ раздаде годишните си награди за IT индустрията за 2015

Преподавателката Бисерка Йовчева от Шуменския университет беше отличена за подготовката на едни от най-добрите състезатели по програмиране

Дата на публикуване: 24.2.2016 г.

Събития

OTT към БАИТ проведе обучение на служители на Кантек ЕООД

OTT към БАИТ проведе обучение на служители на Кантек ЕООД

"Хоризонт 2020"

Дата на публикуване: 8.8.2016 г.

OTT към БАИТ проведе обучение на служители на Фрекълз ЕООД

OTT към БАИТ проведе обучение на служители на Фрекълз ЕООД

18 юли 2016 г.

Дата на публикуване: 19.7.2016 г.

Как да защитим интелектуалната собственост при разработване на софтуер и сделки с него

Как да защитим интелектуалната собственост при разработване на софтуер и сделки с него

5 юли 2016 г., София

Дата на публикуване: 7.7.2016 г.

Българската асоциация по информационни технологии
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Заедно с колективните си членове БАИТ представлява интересите на над 215 фирми в своята област. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационни технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги.

ОТТ-ИКТ, БАИТ

 София 1040, България
бул. "Драган Цанков" №36
Интерпред, офис 339Б

 +359 2 946 1513
 +359 2 946 1451

 office@tto-bait.bg

 www.tto-bait.bg

Сподели в социалните мрежи

Този документ е създаден по проект № BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 “Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация по информационни технологии и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Copyright © 2014 БАЙТ / Всички права запазени.