Виртуален портал

Виртуалният офис за технологичен трансфер е портал, чрез който ОТТ-ИКТ предоставя възможност за достъп до база данни, с български и международни организации и партньори, разработчици и ползватели на иновации, както и информация относно предоставяните или търсени от тях услуги, продукти, разработки, финансиране.

Чрез регистрация и създаване на индивидуален профил във виртуалния офис ТТО-ИКТ вие получавате достъп до автоматизираната ни система и база данни. Също така, чрез вашият индивидуален профил, имате възможност да търсите, по избрани от вас критерии и да се свързвате директно с организацията или иноватора, които отговарят на изискванията ви.
 
Регистрацията е напълно безплатна и отнема няколко минути.
За да го направите, изберете от менюто в ляво една от двете възможности "Регистрация за разработчици" или "Регистрация за ползватели" и активирайте възможностите за виртуално „търсене или предлагане“, които виртуалната система предлага.
 
Можете да се обърнете към нас и да обсъдим съвместно въпросите, които ви вълнуват, както и по какъв начин бихме могли да бъдем полезни:
- Ако имате иновативна идея и търсите подкрепа и партньорство за нейното разработване, защита на интелектуалната собственост или възможности за нейната практическа реализация и популяризиране;
- Ако сте организация, която търси да въведе нови технологии или услуги или имате нужда да популяризирате вашият бизнес в сферата на ИКТ;
- Ако сте организация или сдружение, с намерение да кандидатствате за проектно финансиране и се нуждаете от валидиране на иновативността на вашето проектно-предложение;
- Ако се нуждаете от подкрепа при разработване на вашето проекто-предложение;
 
 
Българската асоциация по информационни технологии
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Заедно с колективните си членове БАИТ представлява интересите на над 215 фирми в своята област. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационни технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги.

ОТТ-ИКТ, БАИТ

 София 1040, България
бул. "Драган Цанков" №36
Интерпред, офис 339Б

 +359 2 946 1513
 +359 2 946 1451

 office@tto-bait.bg

 www.tto-bait.bg
 Поверителност

Сподели в социалните мрежи

Този документ е създаден по проект № BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 “Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация по информационни технологии и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Copyright © 2014 БАЙТ / Всички права запазени.